Gesellschaft

der Germanisten  Rumäniens (GGR)

und

Institut für Germanische Sprachen und Literaturen der Universität Bukarest

Prof. Dr. George Guţu

mit dem

ORDEN FÜR KULTURELLE VERDIENSTE

IM RANGE EINES RITTERS

ausgezeichnet

 

Verleihung der hohen Auszeichnung in Berlin

(mit Ansprachen vom 4. Juli 2011) u

Siehe auch: Newsletter UB nr. 19/2011, 24.05.2011 u

Newsletter UB nr. 26/2011, 12.07.2011 u

Buletinul Ambasadei României la Berlin u

Deutsche Welle, 07.07.2011 u

Totul (MD), 11.07.2011 u

Revista Bursa Mondenă, 7 iul 2011 u

Siebenbürgische Zeitung, 17.07.2011 u

Ştiri din România u

 

 

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

 

Anul XXIII - Nr. 250   

LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE

Vineri, 8 aprilie 2011

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

 

privind conferirea Ordinului

Meritul Cultural în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere pentru întreaga sa carieră stiintifică si didactică, pentru contributia activă avută la dezvoltarea studiului germanisticii în România si la consolidarea pe termen lung a relatiilor culturale româno-germane,

 

Presedintele României decretează: 

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria F “Promovarea culturii”, domnului prof. univ. dr. George Gutu, presedintele Societătii Germanistilor din România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 4 aprilie 2011.

Nr. 421.

u DEUTSCH

La 4 aprilie 2011, Preşedinţia României a emis actul de decernare a Ordinului Meritul Cultural în rang de Cavaler profesorului George Guţu „în semn de înaltă apreciere pentru întreaga sa carieră ştiinţifică şi didactică, pentru contribuţia activă avută la dezvoltarea studiului germanisticii în România şi la consolidarea pe termen lung a relaţiilor culturale româno-germane”.

George Guţu este profesor la Catedra de Limbi Germanice a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti. A urmat studii de limba germană la Institutul „Herder” din Leipzig, de unde a primit atestatul pentru studii superioare. Pe baza rezultatelor obţinute i s-a acordat de către Universitatea din Leipzig o bursă de doctorat. Senatul Universităţii din Leipzig i-a acordat titlul de „doctor philosophiae” în 1977. Teza sa de doctorat, Die rumänische Koordinate der Lyrik Paul Celans (Coordonata românească a poeziei lui Paul Celan), a adus la lumină documente inedite, deosebit de valoroase, descoperite de autor în arhiva Alfred Margul-Sperber de la Muzeul Literaturii Române.

Imediat după 1989 a iniţiat şi înfiinţat Societatea Germaniştilor din România (SGR), după 60 de ani de întrerupere a celei interbelice, iar din 1992 a întemeiat publicaţia de specialitate a SGR, Zeitschrift der Germanisten Rumäniens, din care au apărut 17 volume substanţiale. A consolidat SGR prin crearea a 10 filiale în ţară şi prin racordarea amplă la germanistica mondială. Din 1994 a fost reluată, la iniţiativa sa, o altă tradiţie interbelică a şcolii româneşti de germanistică, cel mai amplu forum de specialitate al germaniştilor români şi a celor dinfara spaţiului germanofon: Congresul Germaniştilor din România, ţinut cu regularitate odată la 3 ani. În 1997 a înfiinţat seria de carte "Contribuţii de Germanistică ale SGR", în care s-au publicat până în prezent 26 de volume.

În 1996, profesorul George Guţu lansează pe Internet pagina de web a GGR (www.ggr.ro), una dintre primele pagini web ale unei asociaţii germanistice europene. În 2001, înfiinţează o nouă publicaţie: „Transcarpathica”. Germanistisches Jahrbuch Rumänien. În anul 2005, George Guţu iniţiază şi  realizează manifestări ample dedicate celei de a 100-a aniversări a creării Catedrei de Limba Germană la Universitatea din Bucureşti (1905). În 2006 pune bazele Centrului de Cercetare şi Excelenţă „Paul Celan”. În 2009 apare primul volum al unei noi ediţii de Opere Alese ale lui Goethe în 18 volume, în traducere nouă în limba română, ediţie iniţiată de George Guţu cu concursul unor renumiţi exegeţi ai operei goetheene. Tot lui i se datorează realizarea primului Anuar Goethe din România (Rumänisches Goethe-Jahrbuch, 1/2011).

În sprijinul predării şi studiului limbii germane, profesorul Guţu a depus eforturi susţinute şi concertate. A strâns relaţiile de colaborare cu Asociaţia Profesorilor de Limba Germană din România, mobilizând toţi profesorii de limba germană, de la nivelul preuniversitar şi universitar, în acţiuni de perfecţionare şi modernizare a metodologiei de predare şi învăţare a limbii germane, colaborând permanent în acest sens cu Institutul Goethe din Bucureşti şi cu ambasadele Germaniei, Austriei şi Elveţiei la Bucureşti.

A publicat 8 cărţi proprii, peste 50 de cărţi în colaborare sau editate, peste 150 de studii de specialitate, traduceri din limba germană în română (Stefan George, Ingeborg Bachmann, Paul Celan, Gottfried Benn, Hermann Hesse, Hans Magnuss Enzensberger, Raymund Netzhamer, Emil Cioran etc.) şi din română în germană. Printre volumele realizate de prof. Guţu şi care au avut o deosebită rezonanţă se numără şi traducerile sale din Hermann Hesse (Siddhartha, Lupul de stepă), Jurnalul arhiepiscopului romano-catolic de Bucureşti Raymund Netzhammer (1905-1924), sau cele două volume de impresii de călătorie ale aceluiaşi arhiepiscop, intitulate Din România. Un ecou deosebit de favorabil l-a declanşat ediţia de scrisori inedite ale lui Emil Cioran, descoperite de el la Arhiva Literară din Viena.

Cinstindu-şi înaintaşii, prof. Guţu a fost co-iniţiator al demersului de acordare a numelui profesorului Simion C. Mândrescu, întemeietorul şi mentorul Catedrei de Limba Germană a Universităţii din Bucureşti, unei pieţe din Capitala ţării, demers soldat cu aprobarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti din 2009. (uaici)

Prin cei peste 40 de ani de activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică, de organizare şi dezvoltare a germanisticii din România, ca punte de legături culturale şi umane strânse şi eficiente dintre România şi ţările germanofone (Germania, Austria, Elveţia), George Guţu şi-a consolidat permanent renumele de bun specialist, de om cu deosebite calităţi manageriale, dar şi sufleteşti, care a ştiut să strângă laolaltă colegii din Bucureşti şi din toată ţara, realizând împreună numeroase momente de înaltă exigenţă profesională, care au marcat pozitiv evoluţia germanisticii din România.

Pentru toate aceste contribuţii, Preşedinţia României a considerat ca astfel de eforturi durabile şi eficiente să fie răsplătite prin decernarea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler domnlui profesor George Guţu.

 

 DEUTSCH

Am 4. April 2011 erließ das Präsidialamt Rumäniens das Dokument über die Verleihung des Ordens für Kulturelle Verdienste im Range eines Ritters an Professor George Guţu „zum Zeichen hoher Anerkennung für seine gesamte wissenschaftliche und didaktische Laufbahn, für seinen aktiv geleisteten Beitrag zur Entwicklung der germanistischen Studien in Rumänien und zur langfristigen Festigung der rumänisch-deutschen Kulturbeziehungen”.

George Guţu ist Professor am Institut für Germanische Sprachen der Fakultät für Fremdsprachen der Universität Bukarest. Er erlernte die deutsche Sprache am Herder-Institut Leipzig, wo er die Zulassung zum Hochschulstudium erlangte. Auf der Grundlage der erbrachten Leistungen stellte ihm die Universität Leipzig ein Doktorandenstipendium zur Verfügung. Der Senat der Universität Leipzig erteilte ihm 1977 den Titel „doctor philosophiae”. Seine Dissertation Die rumänische Koordinate der Lyrik Paul Celans veröffentlichte erstmalig besonders wertvolle Dokumente, die der Verfasser im Alfred-Margul-Sperber-Archiv des Museums für Rumänische Literatur entdeckt hatte.

Gleich nach 1999 ergriff er die Initiative zur Schaffung der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens (GGR), nachdem die in der Zwischenkriegszeit bestehende Gesellschaft 60 Jahre lang ihre Tätigkeit aussetzen musste, und gründete 1992 die Fachpublikation der GGR Zeitschrift der Germanisten Rumäniens, die bislang auf 17 gehaltvolle Bände zurückblickt. Er festigte die GGR durch die Schaffung von 10 Zweigstellen im ganzen Land und durch den vielfältigen Anschluss an die internationale Germanistik. Seit 1994 wurde auf seine Initiative hin eine weitere Tradition der rumänischen Germanistik-Schule der Zwischenkriegszeit wieder aufgenommen, u. zw. das größte Fachforum der rumänischen und Auslandsgermanisten: der Kongress der Germanisten Rumäniens, der regelmäßig alle 3 Jahre veranstaltet wurde. 1997 gründete er die Buch-Reihe "GGR-Beiträge zur Germanistik", in der bislang 26 Bände veröffentlicht wurden.

1996 ruft Professor George Guţu die Homepage der GGR  (www.ggr.ro) ins Leben, eine der ersten Web-Seiten eines europäischen Germanistenverbandes. 2001 gründet er eine weitere Publikation: „transcarpathica”. germanistisches jahrbuch Rumänien. 2005 initiiert und organisiert George Guţu vielfältige Veranstaltungen aus Anlass des 100. Gründungstags des Lehrstuhls für Deutsche Sprache an der Universität Bukarest (1905). 2006 legt er die Grundlagen des Forschungs- und Exzellenzzentrums "Paul Celan". 2009 erscheint der erste Band einer neuen 18bändigen Ausgabe von Ausgewählten Werken Goethes in neuer rumänischer Übersetzung, die von George George Guţu unter Mitarbeit namhafter Goethe-Forscher aus dem In- und Ausland in Angriff genommen wurde. Ihm ist zugleich auch das Erscheinen des ersten Bandes des Rumänischen Goethe-Jahrbuchs, 1/2011, zu verdanken.

Für die Unterstützung des Deutschunterrichts unternahm Professor Guţu unablässige und konzertierte Bemühungen. Er gestaltete enge Beziehungen der Zusammenarbeit mit dem Rumänischen Deutschlehrerverband, mobilisierte alle Deutschlehrer, von der Grund- und Mittel- bis zur Hochschule, zu Anstrengungen für die Weiterbildung und für die Modernisierung der Lern- und Lehrmethoden des Deutschunterrichts in ständiger Zusammenarbeit mit dem Bukarester Goethe-Institut und mit der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Botschaft in Bukarest.

Er veröffentlichte 8 eigene Bücher, mehr als 50 Bände in Zusammenarbeit oder in seiner Herausgeberschaft, mehr als 150 Fachaufsätze, Übersetzungen aus dem Deutschen ins Rumänische (Stefan George, Ingeborg Bachmann, Paul Celan, Gottfried Benn, Hermann Hesse, Hans Magnus Enzensberger, Raymund Netzhamer, Emil Cioran etc.) und aus dem Rumänischen ins Deutsche. Zu den von Prof. Guţu herausgegebenen aufsehenerregenden Büchern zählen auch seine Übersetzungen aus Hermann Hesse (Siddhartha, Der Steppenwolf), Das Tagebuch (1905-1924) des römisch-katholischen Erzbischofs von Bukarest Raymund Netzhammer, oder die zwei Bände mit den Reiseberichten desselben Erzbischofs durch Rumänien mit dem Titel Aus Rumänien. Einen besonders günstigen Widerhall löste die Ausgabe von bis dahin unbekannten Briefen von Emil Cioran aus, die er im Österreichischen Literaturarchiv in Wien entdeckt hatte.

Zum Zeichen der Ehrung seiner Vorgänger wurde Prof. Guţu Mitinitiator des Vorschlags, einen öffentlichen Platz in der Hauptstadt des Landes nach dem Namen von Prof. Simion C. Mândrescu, dem Gründer und Leiter des Lehrstuhls für Deutsche Sprache an der Universität Bukarest, zu benennen, und der Generalrat des Munizipiums Bukarest genehmigte den Vorschlag im Jahre 2009. (uhier!)

Durch seine mehr als 40 Jahre währende didaktische und wissenschaftliche Forschungstätigkeit, durch seine Bemühungen um die Organisierung und Entwicklung der Germanistik in Rumänien als Brücke enger und wirksamer kultureller und menschlicher Beziehungen zwischen Rumänien und den deutschsprachigen Ländern (Deutschland, Österreich und der Schweiz) festigte George Guţu ständig seinen Ruf als guten Fachmann, als Menschen mit besonderen Managerfähigkeiten sowie besonderer seelischer Beschaffenheit, der seine Bukarester Kollegen sowie jene aus dem ganzen Land zusammenzuführen wusste, was dazu führte, dass gemeinsam viele Momente hoher beruflicher Ansprüche erlebt werden konnten, die die Entwicklung der Germanistik in Rumänien positiv beeinflusst haben.

All diese Leistungen, derartige dauerhafte und wirksame Bemühungen belohnte das Präsidialamt Rumäniens dadurch, dass Professor George Guţu der Orden für Kulturelle Verdienste im Range eines Ritters verliehen wurde.

 


www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier